วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biological Sciences

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Biological Sciences)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Biological Sciences)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตโดยมีคุณธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสามารถพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองและสนองตอบความต้องการด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

          นอกจากนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภายใต้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีแหล่งที่ตั้งใกล้กับประเทศลาว เวียดนาม และกัมพูชา ทำให้มีโอกาสรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาศึกษาและสร้างผลงานวิจัย รวมทั้งโอกาสในการวิจัยร่วมกับหน่วยงานในประเทศต่างๆ ในสาขาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยังสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเพื่อใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองด้านวิชาการและการวิจัย และเสริมความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
  2. มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ รวมถึงการ พัฒนา การทดสอบสมมติฐาน และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  3. มีความสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และ/หรือทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีความสามารถเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพแก่สังคม
  5. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. นักวิจัย หรือ นักวิชาการ ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
  4. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นหลักสูตรปกติเต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษา 2 ปีและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

1) แผน ก

- แบบ ก1  จำนวน  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต
- แบบ ก 2  จำนวน  ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต แบบ ก 1 แบบ ก 2

1. หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวน

2*

14

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ

 

-

11

1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก

 

-

3

2. หมวดวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า

-

8

3. หมวดวิทยานิพนธ์

จำนวน

36

14

จำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

*ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 2 หน่วยกิต*
1115 701 สัมมนา 1(Seminar I) 1(1-0-3) 
1115 702 สัมมนา 2(Seminar II) 1(1-0-3)
หมายเหตุ : แผน ก แบบ ก 1นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิทยานิพนธ จำนวน 36 หน่วยกิต
1115 800 วิทยานิพนธ์(Thesis) 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ

1.1) กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 11 หน่วยกิต
1115 701 สัมมนา 1(Seminar I) 1(1-0-3)
1115 702 สัมมนา 2(Seminar II) 1(1-0-3)
1115 703 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง(Advanced Cell Biology) 3(3-0-9)
1115 704 เทคนิคและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Techniques and Analysis for Biological Sciences) 2(0-6-2)
1115 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Research Methodology in Biological Sciences) 2(2-0-6)
1115 706 ชีวจริยศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bioethic and Biosafety) 1(1-0-3)
1115 707 การพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Develop of Bioscience-based Business)1(1-0-3)

1) กลุ่มวิชาบังคับเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต*
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 3 หน่วยกิต

ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1115 710 หลักการทางจุลชีววิทยาประยุกต์(Principle in Applied Microbiology)  3(3-0-9)

ด้านชีววิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต
1115 740 ความหลากหลายทางชีวภาพประยุกต์(Applied Biodiversity)  3(3-0-9)

ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 หน่วยกิต
1115 770 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม(Environmental Pollution and Control) 3(3-0-9)

 2. หมวดวิชาเลือก จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในด้านต่าง ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.1 ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์
1115 820 จุลชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสูง(Advanced Environmental Microbiology) 3(3-0-9)
1115 821 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(Technology in Beverages and Alcoholic Beverages Production) 3(3-0-9)
1115 822 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียโดยจุลินทรีย์(Technology in Waste Utilization Through Microbial-based) 3(3-0-9)
1115 823 พันธุวิศวกรรมของแบคทีเรียขั้นสูง(Advanced Bacterial Genetics)3(3-0-9)
1115 824 งานวิจัยที่ทันสมัยทางพันธุวิศวกรรม(Recent Research in Genetic Engineering) 3(3-0-9)
1115 825 วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของเห็ด(Advanced Mushroom Science) 3(3-0-9)
1115 826 วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ(Bioprocess Engineering) 3(3-0-9) 
1115 827 โรคติดเชื้อและโรคติดต่ออุบัติใหม่(Infectious Diseases and Emerging Infectious Diseases) 3(3-0-9)  
1115 828 การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับสําหรับการตีพิมพ์งานวิจัย(Manuscript Preparation for Research Publication) 1(1-0-3)   
1115 829 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของยีสต์(Yeast Molecular Genetics)  2(2-0-6)
1115 830 ชีวสารสนเทศศาสตร์(Bioinformatics) 3(3-0-9) 

 

2.2 ด้านชีววิทยา 
1115 850 แพลงก์ตอนวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Planktonology for Biological Sciences) 3(2-3-7)
1115 851 ซิสเทมาติกส์ของพืช(Plant Systematics) 3(3-0-9)
1115 852 ไมโครเทคนิคและการเก็บตัวอย่างทางชีววิทยา(Microtechniques and Specimen Collections in Biology)  3(2-3-7)
1115 853 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(Plant Growth Regulators) 2(2-0-6)
1115 854 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน(Ethnobotany) 2(2-0-6)
1115 855 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาพืช(Special Topics in Plant Biology) 2(0-6-2)
1115 856 สัตววิทยาขั้นสูง(Advanced Zoology) 3(3-0-9)

2.3 ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
1115 880 เทคโนโลยีการจัดการของเสียและของเสียอันตราย(Solid and Hazardous Waste Management Technology) 3(3-0-9)
1115 881 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย(Wastewater Treatment Technology )  3(3-0-9)
1115 882 การควบคุมมลพิษทางอากาศ(Air Pollution Control)  3(3-0-9)
1115 883 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Energy and Climate Change)  3(3-0-9)
1115 884 การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม(Environmental Risk Assessment) 3(3-0-9)
1115 885 สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการและความยั่งยืน(Integrated Environmental Studies and Sustainability) 3(3-0-9)   

 

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่  1  (First Year)
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ 1115 701 สัมมนา1* (Seminar I) 1(1-0-3) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 800 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8
รวม (Total) 8

* ไม่นับหน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ  1115 702 สัมมนา2* (Seminar II) 1(1-0-3) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 800 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8
รวม (Total) 8

* ไม่นับหน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 800 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 10
รวม (Total) 10

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 800 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 10
รวม (Total) 10

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่  1  (First Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ 1115 703 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง (Advanced Cell Biology) 3(3-0-9)
1115 704 เทคนิคและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Techniques and Analysis for Biological  Sciences) 2(0-6-2)
1115 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Research Methodology in Biological Sciences) 2(2-0-6)
  1115 706 ชีวจริยศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bioethic and Biosafety) 1(1-0-3)
รวม (Total) 8

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะ ให้เลือกวิชาเฉพาะจาก 3 ด้านๆ ละ 3 หน่วยกิต ได้แก่ 1) ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ หรือ 2) ด้านชีววิทยา หรือ 3) ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ 6
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 801 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 4*
รวม (Total) 13

*หมายเหตุ นักศึกษาต้องเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภายในปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

ปีที่  2  (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ 1115 701 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-3)
1115 707 การพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Develop of Bioscience-based business) 1(1-0-3)
หมวดวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ 6
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 801 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 5
รวม (Total) 13

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ 1115 702 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(1-0-3)
หมวดวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ 6
หมวดวิทยานิพนธ์ 1115 801 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 5
รวม (Total) 12

เอกสารเพิ่มเติม

  วท_ม_วิทยาศาสตร์ชีวภาพ_หลักสูตรปรับปรุง_พ_ศ__2560.pdf

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

Research Overview

- Biodegrable Polymers :  natural-based plasticizers and biopolymer 

- Waste Utilization : foods, indudtrial and agricultural waste 

- Bioremediation and Phytoremediation : synthetic dyes and heavy metals 

- Fermentation technology : alcohol fementation

- ฺBioactive compounds: antimicrobial from Actinomyces 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ถาวร สุภาพรม

Research Overview

- Human cytogenetics : Chromosome study & Prenatal Diagnosis
- Animal cytogenetics : Karyology & Phylogenetic Tree Analysis
- Amphibians and Reptiles Diversity : Anuran and Lizard Taxonomy

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

Research Overview

- Molecular genetic of bacteria for heavy-metal reduction/degradation 
- Bioremediation of toxic metal and other pollutants
- Immobilized cell technology 
- Enzyme Technology 
- Biological control