วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม.(ฟิสิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ทั้งยังเป็นหลักสูตรที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา ซึ่งสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการวิจัยด้านฟิสิกส์ สามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์มาพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลง เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต ตลอดจนรู้จักพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพของตนเองและสังคม สนองตอบความต้องการของประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

 • มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสูงขึ้น มีความสามารถทางการวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
 • มีความสามารถในบริการทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม
 • สามารถช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. อาจารย์
 2. นักวิจัย ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 3. นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 4. ทหาร ตำรวจด้านนิติวิทยาศาสตร์
 5. นักควบคุมคุณภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 6. ผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์
 7. ผู้แทนขายสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
 8. นักวิชาการด้านการจดสิทธิบัตร
 9. ผู้ประกอบการอิสระ
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 2 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต> แบบ ก1 แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 2* 12
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 12
2. หมวดวิทยานิพนธ์   36 12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แผน ก แบบ ก 1

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

1131 791 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-3)*
1131 792 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(1-0-3)*

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U
หมายเหตุ แผน ก แบบ ก 1 อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

1131 789 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1131 701 วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 703 กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 705 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 707 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก (Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 791 สัมมนา 1 (Seminar) 1(1-0-3)*
1131 792 สัมมนา 2 (Seminar) 1(1-0-3)*

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U 1.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎีสสารควบแน่น

1131 721 วิธีการคำนวณฟิสิกส์เชิงโมเลกุลและสเปกโทรสโคปี(Computational Methods in Molecular Physics and Spectroscopy) 3(3-0-9)
1131 722 การจำลองแบบโมเลกุลและเทคนิคการคำนวณในทางฟิสิกส์เชิงเคมี (Molecular Modeling and Computational Techniques in Chemical Physics) 3(3-0-9)
1131 724 ฟิสิกส์ของแข็ง (Solid State Physics) 3(3-0-9)

1.2.2 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์

1131 745 ฟิสิกส์ของฟิล์มบาง (Physics of Thin Films) 3(3-0-9)
1131 741 ฟิสิกส์วัสดุ (Materials Physics) 3(3-0-9)
1131 742 สมบัติของวัสดุ (Properties of Materials)  
1131 743 การตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ (Characterization of Materials) 3(3-0-9)
1131 744 เทคนิคของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction Techniques) 3(3-0-9)
1131 746 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแก้ว (Glass Science and Technology) 3(3-0-9)
1131 747 การปลูกผลึก (Crystal Growth) 3(3-0-9)
1131 748 วัสดุเรืองแสงด้วยความร้อน (Thermoluminescence Materials) 3(3-0-9)
1131 749 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) 3(3-0-9)
1131 750 การประยุกต์ทางนิวเคลียร์ (Nulear Applications) 3(3-0-9)
1131 751 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 1 (Selected Topics in Materials Physics I) 3(3-0-9)
1131 752 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 2 (Selected Topics in Materials Physics II) 3(3-0-9)
1131 753 ผลึกศาสตร์ (Crystallography) 3(3-0-9)
1131 754 ปรากฏการณ์ไดอิเล็กทริกในของแข็ง (Dielectric Phenomena in Solids) 3(3-0-9)

1.2.3 กลุ่มวิชาพลังงาน

1131 761 การนำและการแผ่รังสีความร้อน (Conduction and Radiation Heat Transfer) 3(3-0-9)
1131 762 การพาความร้อน (Convection Heat Transfer) 3(3-0-9)
1131 763 การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy and Applications) 3(3-0-9)
1131 764 การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล (Applied Fluid Mechanics) 3(3-0-9)

1.2.4 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

1131 769 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2(Selected Topics in Advanced Electronics II) 3(3-0-9)
1131 765 อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมได้ (Programmable Electronics) 3(3-0-9)
1131 766 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (Applied Electronics) 3(3-0-9)
1131 767 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control Systems) 3(3-0-9)
1131 768 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1(Selected Topics in Advanced Electronics I) 3(3-0-9)

1.2.5 กลุ่มดาราศาสตร์

1131 783 ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomy) 3(3-0-9)
1131 781 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 3(3-0-9)
1131 782 กลศาสตร์ท้องฟ้า (Celestial Mechanics) 3(3-0-9)
1131 784 รังสีคอสมิก (Cosmic Rays) 3(3-0-9)
1131 785 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์สุริยะ (Solar Astrophysics) 3(3-0-9)

1.2.6 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ขั้นสูง

1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ขั้นสูง(Advanced Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 804 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง (Advanced Statistical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 806 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 808 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง (Advanced Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 709 วิธีทางฟิสิกส์ทดลอง (Methods of Experimental Physics) 3(1-6-5)
แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 789 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9
รวม (Total) 9

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะ 1131 791 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-3)*
วิทยานิพนธ์ 1131 789 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9
รวม (Total) 9

ปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะ 1131 792 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(1-0-3)*
วิทยานิพนธ์ 1131 789 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9
รวม (Total) 9

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 789 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9
รวม (Total) 9

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะ 1131 701 วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 703 กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 705 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 707 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก(Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
รวม (Total) 12

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะ 1131 791 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(1-0-3)*
กลุ่มวิชาเลือก 1131 XXX วิชาเลือก (Elective) 3
1131 XXX วิชาเลือก (Elective) 3
วิทยานิพนธ์ 1131 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3
รวม (Total) 9

ปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาเฉพาะ 1131 792 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(1-0-3)*
วิทยานิพนธ์ 1131 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3
กลุ่มวิชาเลือก 1131 XXX วิชาเลือก (Elective) 3
รวม (Total) 9

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6
รวม (Total) 6

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

เอกสารเพิ่มเติม

  วท.ม.ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท

Research Overview

Atomistic tight-binding theory in semiconductor nanostructures

Density function theory in dilute magnetic semiconductors

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.จีรภัทร สโตนเนอร์

Research Overview

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร

Research Overview
 • Cosmic rays
 • Computational Astrophysics
 • High energy particle physics simulation