ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด.(ฟิสิกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D.(Physics)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นรากฐานที่สำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกแขนง ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจ ในธรรมชาติ ของสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยด้านวิทยาศาตร์พื้นฐานและประยุกต์

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สามารถวิจัยด้านฟิสิกส์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ สามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์มาพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลง เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต ตลอดจนรู้จักพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพของตนเองและสังคม สนองตอบความต้องการของประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสูง มีความสามารถทางการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
 3. สามารถในบริการทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม
 4. สามารถช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. อาจารย์
 2. นักวิจัย ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 3. นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 4. ทหาร ตำรวจด้านนิติวิทยาศาสตร์
 5. นักควบคุมคุณภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 6. ผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์
 7. ผู้แทนขายสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
 8. นักวิชาการด้านการจดสิทธิบัตร
 9. ผู้ประกอบการอิสระ
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

 • แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 • แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 4 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้
 • แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 • แบบ 1.2 จำนวน 72 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 • แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

* 1131 891-3 สัมมนา 1-3 (3 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U
** 1131 891-4 สัมมนา 1-4 (4 หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

หมวดวิชา/หน่วยกิต แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1. หมวดวิชาเฉพาะ        
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ        
รายวิชาสัมนา 3* 4** 3* 4**
วิชาบังคับ - - 12 24
1.2 กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 12
2. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48
จำนวนหน่วยกิตรวม 48 72 ไม่น้อยกว่า 60 ไม่น้อยกว่า 84
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีรายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร ดังนี้

แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 3 หน่วยกิต*
1131 891 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-3-1)*
1131 892 สัมมนา 2 (Seminar II ) 1(0-3-1)*
1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-3-1)*

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) จำนวน 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 จำนวน 72 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 4 หน่วยกิต*

1.1 หมวดวิชาบังคับ

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

1131 891 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-3-1)*
1131 892 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-3-1)*
1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-3-1)*
1131 894 สัมมนา 4 (Seminar IV) 1(0-3-1)*
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 72 หน่วยกิต
1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) จำนวน 72 หน่วยกิต

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 อาจเรียนรายวิชาได้ตามความสนใจโดยไม่นับหน่วยกิต ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 24 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต

1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับฟิสิกส์ (Advanced Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 804 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง (Advanced Statistical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 806 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 808 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง (Advanced Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 891 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-3-1)*
1131 892 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-3-1)*
1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-3-1)*

* เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดๆ จากกลุ่มใดๆ ก็ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ หรือเลือกโดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชา รหัส 1131 8xx ขึ้นไป หรือไม่เลือกรายวิชาที่เคยเรียนในระดับมหาบัณฑิตมาแล้ว

1.2.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

1131 809 วิธีทางฟิสิกส์ทดลอง (Methods of Experimental Physics) 3(1-6-5)
1131 811 ฟิสิกส์ทฤษฎี 1 (Theoretical Physics I) 3(3-0-9)
1131 812 ฟิสิกส์ทฤษฎี 2 (Theoretical Physics II) 3(3-0-9)
1131 814 พลวัตศาสตร์แบบไม่เชิงเส้นและอลวน (Nonlinear Dynamics and Chaos) 3(3-0-9)

1.2.2 กลุ่มวิชาทฤษฎีสสารควบแน่น

1131 824 ฟิสิกส์ขั้นสูงสถานะของแข็ง (Advanced Solid State Physics) 3(3-0-9)
1131 825 ฟิสิกส์ขั้นสูงของสารกึ่งตัวนำ (Advanced Physics of Semiconductors) 3(3-0-9)

1.2.3 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์

1131 741 ฟิสิกส์วัสดุ (Materials Physics) 3(3-0-9)
1131 742 สมบัติของวัสดุ (Properties of Materials) 3(3-0-9)
1131 743 การตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ (Characterization of Materials) 3(3-0-9)
1131 744 เทคนิคของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction Techniques) 3(3-0-9)
1131 745 ฟิสิกส์ของฟิล์มบาง (Physics of Thin Films) 3(3-0-9)
1131 746 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแก้ว (Glass Science and Technology) 3(3-0-9)
1131 747 การปลูกผลึก (Crystal Growth) 3(3-0-9)
1131 748 วัสดุเรืองแสงด้วยความร้อน (Thermoluminescence Materials) 3(3-0-9)
1131 749 ฟิสิกส์ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Physics) 3(3-0-9)
1131 750 การประยุกต์นิวเคลียร์ (Nuclear Applications) 3(3-0-9)
1131 751 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 1 (Selected Topics in Materials Physics I) 3(3-0-9)
1131 752 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 2 (Selected Topics in Materials Physics II) 3(3-0-9)
1131 753 ผลึกศาสตร์ (Crystallography) 3(3-0-9)
1131 754 ปรากฏการณ์ไดอิเล็กทริกในของแข็ง (Dielectric Phenomena in Solids) 3(3-0-9)

1.2.4 กลุ่มวิชาพลังงาน

1131 861 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานทดแทน 1 (Selected Topics in Renewable Energy I) 3(3-0-9)
1131 862 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานทดแทน 2 (Selected Topics in Renewable Energy II) 3(3-0-9)

1.2.5 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

1131 868 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 (Selected Topics in Advanced Electronics I) 3(3-0-9)
1131 869 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 (Selected Topics in Advanced Electronics II) 3(3-0-9)

1.2.6 กลุ่มดาราศาสตร์

1131 781 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 3(3-0-9)
1131 782 กลศาสตร์ท้องฟ้า (Celestial Mechanics) 3(3-0-9)
1131 783 ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomy) 3(3-0-9)
1131 784 รังสีคอสมิก (Cosmic Rays) 3(3-0-9)
1131 785 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สุริยะ (Solar Astrophysics) 3(3-0-9)
1131 886 หัวข้อคัดสรรทางดาราศาสตร์ (Selected Topics in Astronomy) 3(3-0-9)
1131 887 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Selected Topics in Astrophysics) 3(3-0-9)
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
1131 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต

1131 701 วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematical Methods for Physics ) 3(3-0-9)
1131 703 กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 705 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 707 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก (Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับฟิสิกส์ (Advanced Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 804 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง (Advanced Statistical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 806 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 808 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง (Advanced Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 891 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-3-1)*
1131 892 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-3-1)*
1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-3-1)*
1131 894 สัมมนา 4 (Seminar IV) 1(0-3-1)*

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

1.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1.2.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

1131 809 วิธีทางฟิสิกส์ทดลอง (Methods of Experimental Physics) 3(1-6-5)
1131 811 ฟิสิกส์ทฤษฎี 1 (Theoretical physics I) 3(3-0-9)
1131 812 ฟิสิกส์ทฤษฎี 2 (Theoretical physics II) 3(3-0-9)
1131 814 พลวัตศาสตร์แบบไม่เชิงเส้นและอลวน (Nonlinear Dynamics and Chaos) 3(3-0-9)

1.2.2 กลุ่มวิชาทฤษฎีสสารควบแน่น

1131 824 ฟิสิกส์ขั้นสูงสถานะของแข็ง (Advanced Solid State Physics) 3(3-0-9)
1131 825 ฟิสิกส์ขั้นสูงของสารกึ่งตัวนำ (Advanced Physics of Semiconductors) 3(3-0-9)

1.2.3 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์

1131 741 ฟิสิกส์วัสดุ (Materials Physics) 3(3-0-9)
1131 742 สมบัติของวัสดุ (Properties of Materials ) 3(3-0-9)
1131 743 การตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ (Characterization of Materials) 3(3-0-9)
1131 744 เทคนิคของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction Techniques) 3(3-0-9)
1131 745 ฟิสิกส์ของฟิล์มบาง (Physics of Thin Films) 3(3-0-9)
1131 746 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแก้ว (Glass Science and Technology) 3(3-0-9)
1131 747 การปลูกผลึก (Crystal Growth) 3(3-0-9)
1131 748 วัสดุเรืองแสงด้วยความร้อน (Thermoluminescence Materials) 3(3-0-9)
1131 749 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) 3(3-0-9)
1131 750 การประยุกต์ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Applications) 3(3-0-9)
1131 751 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 1 (Selected Topics in Materials Physics I) 3(3-0-9)
1131 752 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 2 (Selected Topics in Materials Physics II) 3(3-0-9)
1131 753 ผลึกศาสตร์ (Crystallography) 3(3-0-9)
1131 754 ปรากฏการณ์ไดอิเล็กทริกในของแข็ง (Dielectric Phenomena in Solids) 3(3-0-9)

1.2.4 กลุ่มวิชาพลังงาน

1131 861 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานทดแทน 1 (Selected Topics in Renewable Energy I) 3(3-0-9)
1131 862 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานทดแทน 2 (Selected Topics in Renewable Energy II) 3(3-0-9)

1.2.5 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

1131 765 อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมได้ (Programmable Electronics) 3(3-0-9)
1131 766 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (Applied Electronics) 3(3-0-9)
1131 767 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control Systems) 3(3-0-9)
1131 868 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 (Selected Topics in Advanced Electronics I) 3(3-0-9)
1131 869 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 (Selected Topics in Advanced Electronics II) 3(3-0-9)

1.2.6 กลุ่มดาราศาสตร์

1131 781 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) 3(3-0-9)
1131 782 กลศาสตร์ท้องฟ้า (Celestial Mechanics) 3(3-0-9)
1131 783 ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomy) 3(3-0-9)
1131 784 รังสีคอสมิก (Cosmic Rays) 3(3-0-9)
1131 785 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์สุริยะ (Solar Astrophysics) 3(3-0-9)
1131 886 หัวข้อคัดสรรทางดาราศาสตร์ (Selected Topics in Astronomy) 3(3-0-9)
1131 887 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Selected Topics in Astrophysics) 3(3-0-9)
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 (Frist Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 891 สัมมนา 1 (Seminar I) 1 หน่วยกิต*
รวม 8 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 892 สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต*
รวม 8 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ปีที่ 3 (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1 หน่วยกิต*
รวม 8 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 897 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต

 

แบบ 1.2

ปีที่ 1 (Frist Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 891 สัมมนา 1 (Seminar I) 1 หน่วยกิต*
รวม 9 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ปีที่ 3 (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 893 สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต*
รวม 9 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1 หน่วยกิต*
รวม 9 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ปีที่ 4 (Fourth Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 893 สัมมนา 4 (Seminar IV) 1 หน่วยกิต*
รวม 9 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

แบบ 2.1

ปีที่ 1 (Frist Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาบังคับ 1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับฟิสิกส์ (Advanced Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 806 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 808 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง (Advanced Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 804 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง (Advanced Statistical Mechanics) 3(3-0-9)
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 1131 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
1131 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 891 สัมนา 1(Seminar I) 1 หน่วยกิต*
รวม 12 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 892 สัมนา 2(Seminar II) 1 หน่วยกิต*
วิชาเลือก 1131 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
1131 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ปีที่ 3 (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1 หน่วยกิต*
รวม 8 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 10 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต

แบบ 2.2

ปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาบังคับ 1131 701 วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 703 กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) 3(3-0-9)
1131 705 กลศาสตร์ควอนตัม(Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 707 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก(Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
รวม 12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาบังคับ 1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับฟิสิกส์ (Advanced Mathematical Methods for Physics) 3(3-0-9)
1131 806 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1131 808 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง (Advanced Classical Electrodynamics) 3(3-0-9)
1131 804 กลศาสตร์สถิติขั้นสูง (Advanced Statistical Mechanics) 3(3-0-9)
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
วิชาเลือก 1131 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 11 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
วิชาเลือก 1131 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 891 สัมนา 1(Seminar I) 1 หน่วยกิต*
รวม 11 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ปีที่ 3 (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

วิชาเลือก1131 xxxวิชาเลือก3 หน่วยกิต

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 892 สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต*
รวม 11 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

วิชาเลือก1131 xxxวิชาเลือก3 หน่วยกิต

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 893 สัมมนา 3 (Seminar III) 1 หน่วยกิต*
รวม 11 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ปีที่ 4 (Fourth Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1131 894 สัมมนา 4 (Seminar IV) 1 หน่วยกิต*
รวม 8 หน่วยกิต

*เป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตและผลการประเมินเป็น S/U

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1131 900 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต

 

เอกสารเพิ่มเติม

  ปร.ด.ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท

Research Overview

Atomistic tight-binding theory in semiconductor nanostructures

Density function theory in dilute magnetic semiconductors

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.จีรภัทร สโตนเนอร์

Research Overview