วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(ชีววิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Biology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะและเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึง ความสาคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยใช้วัตถุดิบจาก ทรัพยากรท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมใน วิชาชีพ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพ่ือนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 2) เป็นภัณฑรักษ์ในพิพิธภัณฑ์ 3) ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 4) บุคลากรด้านการศึกษา 5) เจ้าหน้าที่ออกแบบและจัดทำสื่อทางวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ 6) ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้ฐานความรู้ด้านชีววิทยา
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

Research Overview
  • การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของแพลงก์ตอน
  • การเพาะเลี้ยงและพัฒนาระบบการแพลงก์ตอนพืชและสัตว์น้ำจืดเพื่อการใช้ประโยชน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล

Research Overview

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

Research Overview

Plant taxonomy, Plant anatomy and Pollen morphology

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว

Research Overview

ศึกษาการออกฤทธิ์ของสารต่อระบบประสาท ด้วยการศึกษาพฤติกรรมในปลาม้าลาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว

Research Overview

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เพื่อใช้ระบุชนิดหรือการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร

Research Overview