วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Science Education)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป โท วิทย์ศึกษา
- หลักสูตรภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 2 ปี x 2 ภาคการศึกษา x 25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท)
- หลักสูตรภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 3 ปี x 1 ภาคการศึกษา x 40,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

   บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีศักยภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในระดับโรงเรียน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ปรัชญาของหลักสูตร

   มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา มีความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้

  1. มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
  2. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้งานและสร้างสรรค์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับพัฒนาการเรียนรู้และทักษะแห่งอนาคตของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทในอนาคตได้
  3. สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเสริมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและเนื้อหา
  4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพและการวิจัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา  ผู้ประกอบการสถานศึกษาเอกชน เป็นต้น

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 จำนวน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิจแผน ก แบบ ก2
1.หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิจ
  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิจ
  1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 7 หน่วยกิจ
  1.3 กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิจ
2.หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิจ
จำนวนหน่วยกิจรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผน ก แบบ ก2 มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน15 หน่วยกิต
1151 801 ความรู้หลักสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Core Knowledge for Science Education)
2(2-0-6)
1151 802 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(Learning Management of Science to Develop Thinking Skills)
3(2-2-8)
1151 803 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(English for Science and Learning Management of Science)
3(2-2-8)
1151 804 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Innovation and Technology for 21st Century Learning)
3(2-2-8)
1151 805 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Research Methodology in Science Education)
3(2-2-8)
1151 806 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Seminar in Science Education)
1(0-2-2)
1.2 กลุ่มวิชาบังคับ7 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวน 7 หน่วยกิต ดังนี้
1151 801 ความรู้หลักสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Core Knowledge for Science Education)
2(2-0-6)
1.2.1 กลุ่มวิชาชีววิทยา
1151 821 การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
(Learning Management of Biology to Develop Higher-Order Thinking)
4(3-2-11)
1151 822 ชีววิทยาร่วมสมัย
(Contemporary Biology)
3(2-2-8)
1.2.2 กลุ่มวิชาเคมี
1151 831 การจัดการเรียนรู้เคมีเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
(Learning Management of Chemistry to Develop Higher-Order Thinking)
4(3-2-11)
1151 832 เคมีร่วมสมัย
(Contemporary Chemistry)
3(2-2-8)
1.2.3 กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1151 841 การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
(Learning Management of Physics to Develop Higher-Order Thinking)
4(3-2-11)
1151 842 ฟิสิกส์ร่วมสมัย
(Contemporary Physics)
3(2-2-8)
1.2.3 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1151 851 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
(Learning Management of Computer to Develop Higher-Order Thinking)
4(3-2-11)
1151 852 วิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมสมัย
(Contemporary Computer Science)
3(2-2-8)
1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1151 861 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
(Learning Management of Science to Develop Higher-Order Thinking)
4(3-2-11)
1151 862 วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย
(Contemporary Science)
3(2-2-8)
1.2 กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า72 หน่วยกิต
1151 871 สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Science Learning Media)
2(2-0-6)
1151 872 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
(Earth Science System)
2(2-0-6)
1151 873 เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา
(Mobile Technology in Education)
2(2-0-6)
2.หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษา

หลักสูตรฯ จัดแผนการศึกษา 2 แบบ ได้แก่ แบบปกติ และแบบพิเศษ ดังนี้

แผนการศึกษาแบบปกติ

จัดการศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2 โดยจัดการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา มีรายละเอียดของการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละครั้ง ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 801 ความรู้หลักสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา (Core Knowledge for Science Education)2(2-0-6)
1151 802 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Learning Management of Science to Develop Thinking Skills) 3(2-2-8)
1151 803 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (English for Science and Learning Management of Science) 3(2-2-8)
1151 805 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research Methodology in Science Education)3(2-2-8)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 804 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Innovation and Technology for 21st Century Learning)3(2-2-8)
1151 806 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Seminar in Science Education) 1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ

1151 8xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ (ตามกลุ่มวิชา) 4
รวม(total)8
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ

1151 8xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ (ตามกลุ่มวิชา) 3

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)6
รวม(total)9

แผนการศึกษาแบบพิเศษ

จัดการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา มีรายละเอียดของการลงทะเบียนรายวิชา ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 (First Year) ครั้งที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 801 ความรู้หลักสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา (Core Knowledge for Science Education)2(2-0-6)
1151 802 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Learning Management of Science to Develop Thinking Skills) 3(2-2-8)
1151 804 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Innovation and Technology for 21st Century Learning) 3(2-2-8)
1151 805 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research Methodology in Science Education)3(2-2-8)
รวม(total)11
ชั้นปีที่ 2 (Second Year) ครั้งที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 803 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (English for Science and Learning Management of Science) 3(2-2-8)
1151 806 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Seminar in Science Education)1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ

1151 8xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ (ตามกลุ่มวิชา) 4

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)4
รวม(total)12
ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ครั้งที่ 3

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก

1151 8xx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก (ตามกลุ่มวิชา) 3

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ

1151 8xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ (ตามกลุ่มวิชา) 2(2-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)8
รวม(total)13

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  รศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม ( ประธานหลักสูตร )

Research Overview

1)      การส่งเสริมศักยภาพครูฟิสิกส์ (Capacity Enhancement for Physics Teachers) แหล่งทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, ปีงบประมาณ 2559-2561 

2)      กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีงบประมาณ 2560 

Research Overview
  1. Development and evaluation of multimedia learning tools (simulation, animation, web-based learning) in chemistry and science
  2. Effect of multimedia learning on student understanding and concept
  3. Development and evaluation of experimental kits for high school and undergraduate chemistry

ORCID iD:

Research Overview

Porous materials: Synthesis, modification, and application
Catalysis