วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Science Education)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 43,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

   บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ การใช้และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา กอรปกับในปัจจุบันจำนวนของนักเรียนที่เลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ลดน้อยลง ครูจึงจำเป็นที่ต้องสอนให้เด็กเห็นถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์โดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสนับสนุนการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในระดับชาติ สามารถสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีศักยภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหา ทักษะและเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท มีศักยภาพในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ถูกต้อง ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการทำงานในวิชาชีพได้

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ตระหนักถึงความสำคัญและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและเนื้อหา
                    5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา  ผู้ประกอบการสถานศึกษาเอกชน เป็นต้น

จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรเต็มเวลา            ใช้ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษาคือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้

 

 

แผน ก แบบ ก2

  จำนวน

36 หน่วยกิต

ก หมวดวิชาเฉพาะ

                   จำนวน

22 หน่วยกิต

        1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                            จำนวน

12 หน่วยกิต

        2) กลุ่มวิชาบังคับ                              จำนวน

10 หน่วยกิต

    ข หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

2 หน่วยกิต

ค หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

                    จำนวน

12 หน่วยกิต

แผน ข

  จำนวน

36 หน่วยกิต

ก หมวดวิชาเฉพาะ

             จำนวน

22 หน่วยกิต

        1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                            จำนวน

12 หน่วยกิต

        2) กลุ่มวิชาบังคับ                              จำนวน

10 หน่วยกิต

ข หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

  8 หน่วยกิต

ค หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

จำนวน

 6 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษาไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                                        จำนวน 12 หน่วยกิต 

    ก.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 701 ปรัชญาของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา      2(2-0-6)

(Philosophy of Science and Science Education)

1151 702 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน  2(1-2-5)

              (Learning Science Management to Develop Learners)

1151 703 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 2(2-0-6)

  (English for Scientific Literacy and Science Teaching)

1151 704 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2(1-2-5)

  (Information Communication Technology 

in Learning Management)   

1151 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-8)

  (Research Methodology in Science Education)

1151 706 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1(0-2-2)

(Seminar in Science Education)

 

    ก.2) กลุ่มวิชาบังคับ 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวน 10 หน่วยกิต ดังนี้

          ก.2.1)  กลุ่มวิชาชีววิทยา       จำนวน 10 หน่วยกิต 

1151 721 นวัตกรรมการศึกษาทางชีววิทยา 2(2-0-6)

  (Educational Innovations in Biology) 

1151 722 ชีววิทยาบูรณาการ 1 3(3-0-9)
(Integrated Biology I)                

1151 723 ชีววิทยาบูรณาการ 2 3(3-0-9)
(Integrated Biology II)        

1151 724 ปฏิบัติการชีววิทยาบูรณาการ 2(0-4-4)

(Integrated Biology Laboratory)

      ก.2.2)  กลุ่มวิชาเคมี       จำนวน    10 หน่วยกิต  

1151 731  นวัตกรรมการศึกษาทางเคมี 2(2-0-6)

    (Educational Innovations in Chemistry) 

1151 732  เคมีบูรณาการ 1 3(3-0-9)

(Integrated Chemistry I)

1151 733  เคมีบูรณาการ 2 3(3-0-9)

(Integrated Chemistry II)

1151 734  ปฏิบัติการเคมีบูรณาการ 2(0-4-4)

(Integrated Chemistry Laboratory)

ก.2.3) กลุ่มวิชาฟิสิกส์       จำนวน    10 หน่วยกิต       

1151 741 นวัตกรรมการศึกษาทางฟิสิกส์  2(2-0-6)

  (Educational Innovations in Physics) 

1151 742 ฟิสิกส์บูรณาการ 1 3(3-0-9)

(Integrated Physics I)      

1151 743 ฟิสิกส์บูรณาการ 2 3(3-0-9)

(Integrated Physics II)                

1151 744 ปฏิบัติการฟิสิกส์บูรณาการ 2(0-4-4)

(Integrated Physics Laboratory)

ก.2.4) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน    10 หน่วยกิต  1151 751 นวัตกรรมการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9)

(Educational Innovations in Computer)

1151 752 คอมพิวเตอร์บูรณาการ 3(3-0-9)

(Integrated Computer)

1151 753 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บูรณาการ 1 2(0-4-4)

(Integrated Computer Laboratory I)

1151 754 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บูรณาการ 2 2(0-4-4)

(Integrated Computer Laboratory II)

ก.2.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  จำนวน   10 หน่วยกิต  

1151 761 นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ           2(2-0-6)

  (Educational Innovations in Integrated Science) 

1151 762 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0-9)

(Integrated Science I)

1151 763 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2 3(3-0-9)

(Integrated Science II)

1151 764 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บูรณาการ             2(0-4-4)

                 (Integrated Science Laboratory) 

 

. หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

แผน ข ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

1151 771  สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-5)

(Science Learning Media)

1151 772  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2(1-2-5)

(Science Project-Based Learning)

1151 773  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2(2-0-6)

(Curriculum Development and Learning Management in 

Science Education)

1151 774  จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(2-0-6)

(Psychology and Learning Theories for Science Learning)

1151 775  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2(2-0-6)

(Educational Measurement and Evaluation)

1151 776 การฝึกประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 2(0-4-4)

(Science Teaching Professional Practicum in English)

1151 777 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2(2-0-6)

(Earth Science System)

1151 778 เคมีร่วมสมัย 2(2-0-6)

(Contemporary Chemistry)

1151 779 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 2(2-0-6)

(Modern Physics)    

1151 780 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2(1-2-5)

(Plant Tissue Culture) 

1151 781 เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา 2(2-0-6)

(Mobile Technology in Education)

1151 782 ทฤษฎีและการประยุกต์ระบบอัจฉริยะ 2(2-0-6)

(Theory and Application of Intelligent Systems)

1151 783 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 2(2-0-6)

(Information Storage and Retrieval)

1151 784 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(2-0-6)

(Computer Network)

1151 785 ทฤษฎีและการประยุกต์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 2(2-0-6)

(Theory and Application of Computer Vision)

1151 786 การออกแบบเนื้อหาดิจิตอลและส่วนปฏิสัมพันธ์ 2(2-0-6)

สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(Design of Digital Content and Interaction for Electronic Learning)

 

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 6-12 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2   

1151 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข  

1151 792 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

หลักสูตรฯ จัดแผนการศึกษา 2 แบบ ได้แก่ แบบปกติ และแบบพิเศษ ดังนี้

1) แผนการศึกษาแบบปกติ จัดการศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2 โดยจัดการศึกษา        ปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา มีรายละเอียดของการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละครั้ง ดังนี้

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 701 ปรัชญาของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (Philosophy of Science and Science Education)

2(2-0-6)

1151 702 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Learning Science Management to Develop Learners)

2(1-2-5)

 1151 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research Methodology in Science Education)

3(2-2-8)

 1151 703 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ (English for Scientific Literacy and Science Teaching)

2(2-0-6)

รวม

9

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 704 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology in Learning Management)

2(1-2-5)

1151 706  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Seminar in Science Education)

1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ 

(ตามกลุ่มวิชา)

5

 

รวม

8

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

5

หมวดวิชาเลือก

1151 77x รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

-

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791วิทยานิพนธ์

6

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

 

รวม

11

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเลือก

1151 77x รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

2

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791 วิทยานิพนธ์

6

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

 

รวม

8

 

2) แผนการศึกษาแบบพิเศษ จัดการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข โดยจัดการศึกษา          ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา มีรายละเอียดของการลงทะเบียนรายวิชา ดังนี้ 

 

ชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 1)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151701 ปรัชญาของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (Philosophy of Science and Science Education)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

1151 702 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Learning Science Management to Develop Learners)

2(1-2-5)

2(1-2-5)

 1151 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research Methodology in Science Education)

3(2-2-8)

3(2-2-8)

1151 704 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology in Learning Management)

2(1-2-5)

2(1-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาบังคับ

11517xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

2

2

 

รวม

11

11

 

ชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 2)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 703 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ (English for Scientific Literacy and Science Teaching)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

1151 706 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

1(0-2-2)

1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

5

5

หมวดวิชาเลือก

1151 77x รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

-

2

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791 วิทยานิพนธ์

6

-

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

3

 

 รวม

14

13

 

 

ชั้นปี 3  (ครั้งที่ 3)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

3

3

หมวดวิชาเลือก

1151 7xx รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

2

6

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791 วิทยานิพนธ์

6

-

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

3

 

 รวม

11

12

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

  1. Development and evaluation of multimedia learning tools (simulation, animation, web-based learning) in chemistry and science
  2. Effect of multimedia learning on student understanding and concept
  3. Development and evaluation of experimental kits for high school and undergraduate chemistry

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

Chemistry Education

Polymer

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

1)      การส่งเสริมศักยภาพครูฟิสิกส์ (Capacity Enhancement for Physics Teachers) แหล่งทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, ปีงบประมาณ 2559-2561 

2)      กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีงบประมาณ 2560