วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Masterof Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมี)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม.(เคมี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Chemistry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Chemistry)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้มีการขยายตัวและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านเคมี เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาประเทศและการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาเคมีทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถค้นคว้า ริเริ่มและสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานวิจัย รู้จักคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีระบบ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หน่วยงานหรือกิจการตัวเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาเคมี มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องหรือนำองค์ความรู้ที่มีสร้างผลิตภัณฑ์หรือกิจการของตัวเอง เสริมสร้างศักยภาพของตนเองและสังคม และสนองตอบความต้องการด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

  • มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  • มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสูงขึ้น สามารถประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพื่อสร้างผลงานวิจัยและสามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้อื่นทราบได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  • ใช้เครื่องมือทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเพื่อการวิจัยขั้นสูงและประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
  • มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
  • มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. นักวิจัย หรือ นักวิชาการ ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  4. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก 2 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1) แผน กแบบ ก 2  จำนวน  ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้  

. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน จำนวน     6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 15 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก 2 มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ก.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วยกิต
1121 751 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-2)
1121 752 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-2)
1121 753 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี (Research Methodology in Chemistry) 2(2-0-6)
1121 754 ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการความเสี่ยง(Chemical Safety and Risk Management) 2(2-0-6)

2) กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเดียวกันจำนวน 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเดียวกันจำนวน 6 หน่วยกิตและจากกลุ่มวิชาอื่นเพิ่มอีกจำนวน 3 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1121 711 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง (Advanced Organic Chemistry) 3(3-0-9)
1121 712 ปฏิกิริยาทันสมัยในอินทรีย์สังเคราะห์(Modern Organic Synthetic Reactions) 3(3-0-9)
1121 713 สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย์(Advanced Spectroscopy in Organic Chemistry) 3(3-0-9)
1121 714 เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Chemistry of Natural Products) 3(3-0-9)

2.2) กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
1121 721 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 3(3-0-9)
1121 722 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1 (Advanced Physical Chemistry I) 3(3-0-9)
1121 723 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (Advanced Physical Chemistry II) 3(3-0-9)
1121 724 วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์(Mathematical Methods for Physical Chemistry) 3(3-0-9)

2.3) กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
1121 731 เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ (Techniques in Analytical Chemistry) 3(3-0-9)
1121 732 วิธีทางสเปกโทรสโกปีขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี(Advanced Spectroscopic Methods for Chemical Analysis) 3(3-0-9)
1121 733 เทคนิคการแยกขั้นสูง (Advanced Separation Techniques) 3(3-0-9)
1121 734 การออกแบบวิธีวิเคราะห์เพื่องานวิจัย(Design of Analytical Method for Research) 3(3-0-9)

2.4) กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
1121 741 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 (Advanced Inorganic Chemistry I) 3(3-0-9)
1121 742 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 2 (Advanced Inorganic Chemistry II) 3(3-0-9)
1121 743 เคมีของสารออร์แกโนเมททัลลิก(Chemistry of Organometallic Compounds) 3(3-0-9)

ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1121 811 เคมีของสารเฮทเทอโรไซคลิก (Heterocyclic Chemistry) 2(2-0-6)
1121 812 ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก (Pericyclic Reaction) 2(2-0-6)
1121 813 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 1(Special Topics in Organic Chemistry I) 2(2-0-6)
1121 814 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 2(Special Topics in Organic Chemistry II) 2(2-0-6)
1121 821 ทฤษฎีกลุ่มและหลักการสมมาตร(Group Theory and Symmetry Principles) 3(3-0-9)
1121 822 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ (Physical Chemistry of Polymers) 3(3-0-9)
1121 823 นาโนเทคโนโลยีและเส้นใยนาโนพอลิเมอร์(Nanotechnology and Polymer Nanofibers) 2(2-0-6)
1121 824 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิท(Polymer Blends and Polymer Nanocomposites) 2(2-0-6)
1121 825 เคมีไฟฟ้าในเคมีเชิงฟิสิกส์(Electrochemistry in Physical Chemistry) 3(3-0-9)
1121 826 เคมีคำนวณขั้นสูง (Advanced Computational Chemistry) 3(3-0-9)
1121 827 การจำลองโมเลกุลและการออกแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์(Molecular Modeling and Computer Aided Molecular Design) 3(3-0-9)
1121 828 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(Special Topics in Physical Chemistry I) 3(3-0-9)
1121 829 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2(Special Topics in Physical Chemistry II) 3(3-0-9)
1121 831 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า (Electrochemical Analysis) 3(3-0-9)
1121 832 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์(Special Topics in Analytical Chemistry) 2(2-0-6)
1121 833 เทคนิคการไหลทางเคมีวิเคราะห์(Flow Based Techniques in Analytical Chemistry) 2(2-0-6)
1121 841 วัสดุศาสตร์ (Materials Science) 2(2-0-6)
1121 842 เคมีสถานะของแข็ง (Solid State Chemistry) 2(2-0-6)
1121 843 การเร่งปฏิกิริยา (Catalysis) 2(2-0-6)
1121 844 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์(Special Topics in Inorganic Chemistry) 3(3-0-9)
1121 851 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 2(2-0-6)

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)

1121 700  วิทยานิพนธ์ (Thesis)       15 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาพื้นฐาน 1121 754 ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการความเสี่ยง 2(2-0-6)
วิชาบังคับ 1121 7XX รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ 3(3-0-9)
วิชาบังคับ 1121 7XX รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ 3(3-0-9)
วิชาเลือก 1121 8XX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-9)
    รวม 11

ปีที่ ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาพื้นฐาน 1121 751 สัมมนา1 1(0-2-2)
วิชาพื้นฐาน 1121 753 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2(2-0-6)
วิชาบังคับ 1121 7XX รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ 3(3-0-9)
วิชาเลือก 1121 8XX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-9)
วิทยานิพนธ์ 1121 700 วิทยานิพนธ์ 2
    รวม 11

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาพื้นฐาน 1121 752 สัมมนา 2 1(0-2-2)
วิทยานิพนธ์ 1121 700 วิทยานิพนธ์ 8
    รวม 9

  ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1121 700 วิทยานิพนธ์ 5
    รวม 5
    หน่วยกิตสะสมรวม 36

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม

Computational quantum chemistry, Nanomaterials, Nanoparticles

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์

Computational Chemistry, Quantum Chemical Calculations, Computer Aided Molecular Drug Design

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ

The synthesis and characterization of organometallic materials for optoelectronic and organic synthesis applications