ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Science Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D.(Science Education)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

   การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นผู้สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อนำมาประยุถกตใข้นชในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติต่อไป

ปรัชญาของหลักสูตร

   มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ . สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์และวิทยศาสตร์ศึกษาระดับสูงอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
  2. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้งานและสร้างสรรค์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับพัฒนาการเรียนรู้และทักษะแห่งอนาคตของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทในอนาคตได้
  3. สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเสริมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและเนื้อหา
  4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพและการวิจัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เช่น ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์ในวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  นักวิชาการศึกษาในสังกัดของรัฐและผู้ประกอบการสถานศึกษาเอกชน เป็นต้น

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่แบบ 1.1 และแบบ 2.1 มีจำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตดังนี้

หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จำนวน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ(ไม่นับหน่วยกิต)
1) กลุ่มวิชาแกน(ไม่นับหน่วยกิต)

1151 803 สัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
1151 804 สัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2

2) กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิจ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน จำนวน 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก จำนวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

แบบ 1.1

ก) หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาแกน(ไม่นับหน่วยกิต)

1151 803 สัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
1151 804 สัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2

2) กลุ่มวิชาเลือก(ไม่นับหน่วยกิต)

ข) หมวดวิทยานิพนธ์(Thesis courses) จำนวน 48 หน่วยกิต
1151 891 วิทยานิพนธ์(Thesis) จำนวน 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1

ก) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ก1) กลุ่มวิชาแกน จำนวน 6 หน่วยกิต

1151801 การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Research in Science Education) 3(2-2-8)
1151802 การวิจัยและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Research and Practice in Science Education) 1(0-2-2)
1151803 . สัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ( Seminar in Science Education I) 1(0-2-2)
1151804 . สัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2(Seminar in Science Education II) 1(0-2-2)

ก2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือลงทะเบียนรายวิชาเลือกตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบคัดเลือกด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ต่ำ ควรลงทะเบียนรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ . สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบคัดเลือกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและการวิจัย ต่ำหรือมีผลการสอบด้านความรู้เนื้อหาสูง ควรลงทะเบียนรายวชิาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศษสตร์ศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานต่ำท้งด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ . อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจจะพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนทั้งรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์และรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ศึกษาและรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มวิชาเลือกทางชีววิทยา

1151 821 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Cell Biology for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 822 . ชีววิทยาของพืชขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Plant Biology for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 823 ชีววิทยาของสัตว์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Animal Biology for Science Educators) 2(2-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกทางเคมี

1151 831 . เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Organic Chemistry for Science Educators) . 2(2-0-6)
1151 832 . เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Inorganic Chemistry for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 833 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Analytical Chemistry for Science Educators) 2(2-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกทางฟิสิกส์

กลุ่มวิชาเลือกทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกลุ่มวิชาเลือกทั่วไปข) หมวดวิทยานิพนธ์ . 36 หน่วยกิต

1151 841 . กลศาสตร์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Mechanics for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 842 . แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Electormagnetism for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 843 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Quantum Mechanics for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 851 . ระบบการสอนแบบชาญฉลาดในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Intelligent Tutoring Systems in Electronic Learning) 2(1-2-5)
1151 852 . เทคโนโลยีบนฐานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Computer-Based Technology for Science Educators) 2(2-0-6)
1151 871 . หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Selected Topics in Science Education) 2(2-0-6)
1151 872 . ระบบการจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Management Systems for Science Learning) 2(1-2-5)
1151 873 . มัลติมีเดียสมัยใหม่สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(Modern Multimedia for Science Learning) 2(1-2-5)
1151 892 . วิทยานิพนธ์(Thesis) 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา

1) แบบ 1.1

ปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 1151 803 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1(Seminar in Science Education I) ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 1151 891 วิทยานิพนธ์(Thesis) 8
รวม 8
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 1151 804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2(Seminar in Science Education II) ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 1151 891 วิทยานิพนธ์(Thesis) 8
รวม 8

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination; QE) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปีการศึกษา

2) แบบ 2.1

ปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 1151 801 การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Advanced Research in Science Education) 3(2-2-8)
1151 802 การวิจัยและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ศึกษา(Research and Practice in Science Education) 1(0-2-2)
1151 803 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1(Seminar in Science Education I) 1(0-2-2)
รวม 5
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 1151 804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2(Seminar in Science Education II) 1(0-2-2)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 1151 8XX วิทยานิพนธ์(Thesis) 6
  รวม 7

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination; QE) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปีการศึกษา

ปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิทยานิพนธ์ 1151 8912 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิทยานิพนธ์ 1151 8912 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1151 892 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1151 892 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต
รวม 9หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนสำเร็จการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

  ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
  ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

Research Overview

1)      การส่งเสริมศักยภาพครูฟิสิกส์ (Capacity Enhancement for Physics Teachers) แหล่งทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, ปีงบประมาณ 2559-2561 

2)      กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีงบประมาณ 2560 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร

Research Overview
  1. Development and evaluation of multimedia learning tools (simulation, animation, web-based learning) in chemistry and science
  2. Effect of multimedia learning on student understanding and concept
  3. Development and evaluation of experimental kits for high school and undergraduate chemistry

ORCID iD:

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.สุภาพ ตาเมือง

Research Overview

Porous materials: Synthesis, modification, and application
Catalysis