ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Materials and Biomedical Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อย่อภาษาไทย :
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

0

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
-
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
-
แผนการศึกษา
-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร ( ประธานหลักสูตร )

Research Overview
Research Overview

1. การประยุกต์ใช้รังสี การวัดปริมาณรังสีด้วยเทคนิค TLD

2. วัสดุแก้ว สำหรับกำบังรังสี

3. วัสดุแก้วสำหรับใช้เป็นแก้ว LED