วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Environmental Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Environmental Biology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Environmental Biology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และเสริมความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและบูรณาการศาสตร์ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย หรือ นักวิชาการด้านชีววิทยา และการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ที่ปรึกษางานวิชาการด้านชีววิทยา และการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. อาจารย์ด้านชีววิทยา และการจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ประกอบอาชีพอิสระด้านชีววิทยา และการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

6.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

- แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต

- แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

- แผน ข             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 6.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต

แผน ก

แบบ ก1

แผน ก

แบบ ก2

แผน ข

1. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

-

22

30

    1.1 กลุ่มวิชาบังคับ

จำนวน

-

13

13

    1.2 กลุ่มวิชาเลือก        

ไม่น้อยกว่า

-

9

17

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

จำนวน

36

14

-

3. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

จำนวน

-

-

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

 

จำนวน

36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

1) แผน ก แบบ ก1                                      จำนวน            36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ                       จำนวน            2   หน่วยกิต

              1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                            

1115 801 สัมมนา 1 (Seminar I)                                          1 หน่วยกิต*

1115 802 สัมมนา 2 (Seminar II)                                         1 หน่วยกิต*

หมายเหตุ: *ไม่นับหน่วยกิต (เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U)

นักศึกษาอาจเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต    

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                       จำนวน 36 หน่วยกิต

1115 840 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                          36 หน่วยกิต

2) แผน ก แบบ ก2                           ไม่น้อยกว่า              36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า       22 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                จำนวน           13 หน่วยกิต

1115 801 สัมมนา 1 (Seminar I)                                    1 หน่วยกิต

1115 802 สัมมนา 2 (Seminar II)                                   1 หน่วยกิต

1115 803 เทคนิคและการวิเคราะห์ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     2(1-2-5)

(Techniques and Analysis for Environmental Biology)

1115 804 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                 2(1-2-5)

(Research Methodology in Environmental Biology)

1115 805 ชีวจริยศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ           1(1-0-3)

(Bioethics and Biosafety)

1115 806 ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว                2(2-0-6)

              (Biology for Bio-Circular-Green Economy Development)

1115 807 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประเมินทางชีวภาพ                 2(2-0-6)

              (Biodiversity and Biological Assessment)

1115 808 สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                  2(2-0-6)

              (Integrated Environmental Studies for Sustainable Development)                   

1.2 กลุ่มวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1115 820  เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย                              3(3-0-9)

              (Contemporary Biotechnology)

1115 821 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ                        3(2-2-8)

(Bioinformatics and Systems Biology)

1115 822 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology) 3(3-0-9)

1115 823 โรคติดเชื้อและโรคติดต่ออุบัติใหม่                        3(3-0-9)

(Infectious Diseases and Emerging Infectious Diseases)

1115 824 หัวข้อคัดสรรทางชีววิทยา (Selected Topics in Biology)   2(1-2-5)

1115 825 เทคโนโลยีการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย  3(3-0-9)

(Waste Management and Waste Utilization Technology)     

1115 826 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ                                 3(3-0-9)

              (Pollution Control Technology)

1115 827 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                3(3-0-9)

(Climate Change and Greenhouse Gas Inventory)

1115 828 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม                               3(3-0-9)

(Environmental Risk Assessment for Industries)

1115 829 หัวข้อคัดสรรทางสิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environment)      2(1-2-5)

                   

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                      จำนวน           14 หน่วยกิต

1115 841 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                         14 หน่วยกิต

  

 3) แผน ข                                          ไม่น้อยกว่า          36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                  จำนวน           13 หน่วยกิต

1115 801 สัมมนา 1 (Seminar I)                                                                         1 หน่วยกิต

1115 802 สัมมนา 2 (Seminar II)                                                                       1 หน่วยกิต

1115 803 เทคนิคและการวิเคราะห์ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                          2(1-2-5)

(Techniques and Analysis for Environmental Biology)

1115 804 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                      2(1-2-5)

(Research Methodology in Environmental Biology)

1115 805 ชีวจริยศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ                                               1(1-0-3)

(Bioethics and Biosafety)

1115 806 ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว          2(2-0-6)

            (Biology for Bio-Circular-Green Economy Development)

1115 807 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประเมินทางชีวภาพ                                2(2-0-6)

              (Biodiversity and Biological Assessment)                   

1115 808 สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                 2(2-0-6)

             (Integrated Environmental Studies for Sustainable Development)

                 1.2 กลุ่มวิชาเลือก                                         ไม่น้อยกว่า         17 หน่วยกิต

     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1115 820 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย                                                                    3(3-0-9)

              (Contemporary Biotechnology)

1115 821 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ                                                             3(2-2-8)

(Bioinformatics and Systems Biology)

1115 822 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)                                     3(3-0-9)

1115 823 โรคติดเชื้อและโรคติดต่ออุบัติใหม่                                                            3(3-0-9)

              (Infectious Diseases and Emerging Infectious Diseases)                     

1115 824 หัวข้อคัดสรรทางชีววิทยา (Selected Topics in Biology)                              2(1-2-5)

1115 825 เทคโนโลยีการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                                    3(3-0-9)

(Waste Management and Waste Utilization Technology)                  

1115 826 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ                                                                  3(3-0-9)

              (Pollution Control Technology)

1115 827 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                  3(3-0-9)

(Climate Change and Greenhouse Gas Inventory)

1115 828 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม                               3(3-0-9)

(Environmental Risk Assessment for Industries)

1115 829 หัวข้อคัดสรรทางสิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environment)                    2(1-2-5)

 

2. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                            จำนวน           6 หน่วยกิต

1115 850 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                                                  6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

3.1.5.1 แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก1)

ชั้นปีที่  (First Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1115 801 สัมมนา 1 (Seminar I)

1 *

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1115 840 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8 หน่วยกิต

หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิต เกณฑ์การประเมินผลเป็น S หรือ U (แต่ต้องได้สัญลักษณ์ S เพื่อสำเร็จการศึกษา)

 ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1115 802 สัมมนา 2 (Seminar II)

1 *

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1115 840 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8 หน่วยกิต

หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิต เกณฑ์การประเมินผลเป็น S หรือ U (แต่ต้องได้สัญลักษณ์ S เพื่อสำเร็จการศึกษา)

                และนักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) ภายในภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่  (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1115 840 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

10

รวม (Total)

10 หน่วยกิต

  

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1115 840 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

10

รวม (Total)

10 หน่วยกิต

 

3.1.5.2 แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก2)

ชั้นปีที่  (First Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1115 801 สัมมนา 1 (Seminar I)

1

1115 803 เทคนิคและการวิเคราะห์ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

              (Techniques and Analysis for Environmental Biology)

2(1-2-5)

1115 804 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
              (Research Methodology in Environmental Biology)

2(1-2-5)

 

1115 805 ชีวจริยศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
              (Bioethics and Biosafety)

1(1-0-3)

 

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาเลือก

1115 82x รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก

3

 

รวม (Total)

9 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1115 802 สัมมนา 2 (Seminar II)

1

1115 806 ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Biology for Bio-Circular-Green Economy Development )

2(2-0-6)

1115 807 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประเมินทางชีวภาพ

 (Biodiversity and Biological Assessment)

2(2-0-6)

1115 808 สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Integrated Environmental Studies for Sustainable Development)

2(2-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาเลือก

1115 82x รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก

3

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1115 841 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

4

 

รวม (Total)

14 หน่วยกิต

ชั้นปีที่  (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาเลือก

1115 82x รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก

3

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

1115 841 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

5

 

รวม (Total)

8 หน่วยกิต

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) ภายในภาคการศึกษาที่ 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

Research Overview

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

  • การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas Inventory)
  • มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation option of GHGs)
  • คาร์บอนฟุตพริ๊นต์ (Carbon Footprint)

2) การใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization)

Research Overview

Plant taxonomy, Plant anatomy and Pollen morphology