วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Mathematics Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Mathematics Education )
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Mathematics Education)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

   การพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ความคิดซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดให้คิดเป็นระบบ คิดอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างหลากหลาย ดังนั้นครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อนำไปบูรณาการจัดการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นด้วย

ปรัชญาของหลักสูตร

. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยเน้นทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. มีความรู้ในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาที่ถูกต้อง ทันสมัยสำหรับไปประยุกต์ในการทำวิจัยและทำงานในวิชาชีพได้
  3. ศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาในด้านกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  4. ทำงานเป็นทีม และใช้ภาษาในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
  5. มีทักษะในการใช้ภาษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปบูรณาการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  6. สามารถพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู อาจารย์​ นักวิจัย . นักวิชาการ . นักบริหารงาน . พนักงานของรัฐด้านการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เป็นหลักสูตรเต็มเวลาใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ .  16 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ . 14 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก.หมวดวิชาบังคับ . จำนวน 16 หน่วยกิต

1142 717 พีชคณิตสำหรับครู(Algebra for Teachers) . 3(3-0-9)

1142 725 คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์สำหรับครู(Mathematical Analysis and Applications for Teachers) . 3(3-0-9)

1142 751 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา(Research Methodology in Mathematics Education) 3(3-0-9)

1142 753 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(Mathematical Problem Solving) 3(3-0-9)

1142 754 ปรัชญาและทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา(Philosophy and Theory of Mathematics Education) 3(3-0-9)

1142 891 สัมนาทางคณิตศาสตรศึกษา(Seminar in Mathematics Education) 1(1-0-3)

ข.หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1142 743 สถิติสำหรับครู(Staticstics for Teachers) . 3(3-0-9)

1142 821 คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ขั้นสูงสำหรับครู(Advanced Mathematical Analysis and Applications for Teachers) 3(3-0-9)

1142 854 ศาสตร์การรู้ด้านคณิตศาสตรศึกษา(Cognitive Science in Mathematics Education) 3(3-0-9)

1142 861 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) 3(3-0-9)

1142 885 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตรรศึกษา(Selected Topics in Mathematics Education) 3(3-0-9)

ค.หมวดวิทยานิพนธ์ . 14 หน่วยกิต

1142 993 วิทยานิพนธ์(Thesis) . 14 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา แผน ก​ แบบ ก2

ปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาบังคับ 1142 751 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา(Research Methodology in Mathematics Education) 3(3-0-9)
หมวดวิชาเลือก 1142 XXX รายวิชาในหมวดเลือก 3(3-0-9)
รวม(Total) 6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาบังคับ 1142 717 พีชคณิตสำหรับครู(Algebra for Teachers) 3(3-0-9)
1142 725 คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์สำหรับครู(Mathematical Analysis and Applications for Teachers) 3(3-0-9)
1142 753 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(Mathematical Problem Solving) 3(3-0-9)
1142 891 สัมนาทางคณิตศาสตรศึกษา(Seminar in Mathematics Education) 1(1-0-3)
รวม(Total) 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาบังคับ 1142 754 ปรัชญาและทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา(Philosophy and Theory of Mathematics Education) 3(3-0-9)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 1142 993 วิทยานิพนธ์(Thesis) 8
รวม(Total) 11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาเลือก 1142 XXX รายวิชาในหมวดเลือก 3(3-0-9)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 1142 993 วิทยานิพนธ์(Thesis) 6
รวม(Total) 9 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง ( ประธานหลักสูตร )

Research Overview
Research Overview

·         Parallel computation

·         Numerical methods: Finite Different Method (FDM) and  Finite Volume Method(FVM) .

·         Free surface flow problems (Shallow water problem, Shallow w ...