วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Master of Science in Information Technology and Digital Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology and Digital Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Information Technology & Digital Innovation)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

     ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นตัวกลางที่สำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย และสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมาก ในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

ปรัชญาของหลักสูตร

   มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 1.  มีความรู้ด้านวิชาการ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการทำงานในวิชาชีพได้
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ
 3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม
 4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการใช้ภาษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ s
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 3. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 4. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
 6. ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร 
 7. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายผู้จัดการแผนก หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
 8. ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรต่างๆ 
 9. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1) แผน ก

แผน ก แบบ ก 1     ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

2) แผน ข        ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้  

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1. หมวดวิชาเฉพาะ
   1.1
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

   1.2 กลุ่มวิชาบังคับ   

   1.3 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า

 

-

-

-

 

9

6

9

 

9

6

15

2. หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

36

12

6

จำนวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 3 หน่วยกิต*

1143 711 สัมมนา 1* (Seminar I) 1(1-0-3)

1143 712 สัมมนา 2* (Seminar II) 1(1-0-3)

1143 713 สัมมนา 3* (Seminar III) 1(1-0-3)

 

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 9 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 9 หน่วยกิต

1143 700 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database System) 3(3-0-9)

1143 701 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms) 3(2-2-8)

1143 710 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-9)

(Research Methods in Information Technology)

1143 711 สัมมนา 1* (Seminar I) 1(1-0-3)

1143 712 สัมมนา 2* (Seminar II) 1(1-0-3)

1143 713 สัมมนา 3* (Seminar III) 1(1-0-3)

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นำมานับหน่วยกิต 

 

1.2 กลุ่มวิชาบังคับ

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 6 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต

1143 720 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-9)

(Analysis and Design of Information System)

1143 721 เทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Network Technology) 3(2-2-8)

 

1.3 กลุ่มวิชาเลือก

แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1143 730 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-9)

(Information Technology Management)

 1143 731 ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) 3(3-0-9)

1143 732 วิทยาการข้อมูล (Data Science) 3(3-0-9)

1143 733 การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-8)

(Knowledge Discovery and Data Mining)

1143 734 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(3-0-9)

(Decision Support Systems and Expert Systems)

1143 735 ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9)

(Information Storage and Retrieval Systems)

1143 736 การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ (Information Security Management) 3(3-0-9)

1143 737 ระบบปฏิสัมพันธ์อัจฉริยะ (Interactive Intelligent Systems) 3(2-2-8)

1143 738 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย 3(3-0-9)

(Computer Graphics and Multimedia Technology)

1143 739 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-8)

(Image Processing and Computer Vision)

1143 740 เกมมิฟิเคชัน (Gamification) 3(3-0-9)

1143 741 เทคโนโลยีระบบการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-9)

(Learning Management System Technologies)

1143 742 การประมวลผลคำพูดและภาษา (Speech and Language Processing) 3(3-0-9)

1143 743 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-9)

(Selected Topics in Information Technology)

 

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน 1143 710 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methods in Information Technology)
- 3(3-0-9) 3(3-0-9)
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 1143 720 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(Analysis and Design of Information System)
- 3(3-0-9) 3(3-0-9)
1143 721 เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
(Network Technology)
- 3(2-2-8) 3(2-2-8)
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 - -
รวม 6 9 9
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1143 700 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Database System)
- 3(3-0-9) 3(3-0-9)
1143 701 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of Algorithms)
- 3(2-2-8) 3(2-2-8)
1143 711 สัมมนา 1 (Seminar I) *1(1-0-3) *1(1-0-3) *1(1-0-3)
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก
1143 7xx รายวิชาเลือก - 3 3
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 - -
รวม 6 9 9

* เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นำมานับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 (First Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

1143 7xx รายวิชาเลือก

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1143 712 สัมมนา 2 (Seminar II) *1(1-0-3) *1(1-0-3) *1(1-0-3)
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก
- 6 6
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 - -
1143 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 6 -
1143 792 การค้นคว้าอิสระ(Independent Study) - - 3
รวม 12 12 9

* เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นำมานับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1143 713 สัมมนา 3 (Seminar III) *1(1-0-3) *1(1-0-3) *1(1-0-3)
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก
1143 7xx รายวิชาเลือก - - 6
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 790 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 - -
1143 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 6 -
1143 792 การค้นคว้าอิสระ(Independent Study) - - 3
รวม 12 12 9

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นำมานับหน่วยกิต

เอกสารเพิ่มเติม

  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

Research Overview

Innovations for Learning Management, Computer-Enhanced Learning, Technology-Enhanced Learning, Computers in Education, Automated Natural Language Processing (NLP), Machine Translation, Data and Text Mining

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร

Research Overview

- Machine Learning, Data & Text Mining

- Artificial Intelligence

- Recommender System

- Decision Support Systems

- Information Retrieval

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

Research Overview
 1. โครงการ "การตรวจสอบเมล็ดข้าวสารเจ้าปนในข้าวสารเหนียวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ" ระยะเวลาโครงการ
  01 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 แหล่งเงินทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสมรรถนะสูง" ระยะเวลาโครงการ 17 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2560 โครงการวิจัย ...