วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Master of Science in Information Technology and Digital Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology and Digital Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Information Technology & Digital Innovation)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

     เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา นอกจากนี้การนำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะสร้างความได้เปรียบแก่คู่แข่ง ดังนั้นบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจึงเป็นตัวกลางที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจึงมีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมาก ในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

ปรัชญาของหลักสูตร

   มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1. อธิบายความรู้ด้านวิชาการ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการทำงานในวิชาชีพได้
2.
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมและชุมชนได้
3.
พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมดิจิทัลได้
4.
พัฒนาตนเองในด้านวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการใช้ภาษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (K) เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่นำไปใช้แก้ปัญหาของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ (S) และตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจัย (A)
Sub-PLO1: ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาของหน่วยงานได้ (S)
Sub-PLO2: สังเคราะห์ความรู้จากการสืบค้นงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ (K)
Sub-PLO3: ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย (K) ในการแก้ปัญหา (S) ได้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
Sub-PLO4: นำเสนอผลงานจากการวิจัยโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (S) ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (A)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล 
  2. นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล 
  3. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล 
  4. ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
  5. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล 
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1) แผน ก
แผน ก แบบ ก 1     จำนวน 36  หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต
2) แผน ข               ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้  

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1. หมวดวิชาเฉพาะ
   1.1
กลุ่มวิชาบังคับ
   1.2 กลุ่มวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 


-
-


18
6


18
12

2. หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

36

12

6

จำนวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก1 *ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา 1-3 เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U
แผน ก แบบ ก2  |  แผน ข
1143 801 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล                                  3(3-0-9)
                (Research Methods in Information Technology and Digital Innovation) 

1143 802 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน    3(2-2-8)
                (Analysis and Design of Algorithms with Python Programming)
1143 803 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database System)                                3(3-0-9)
1143 804 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล                    3(2-2-8)
                (Analysis and Design of Information System and Digital Innovation)
1143 805 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์                                   3(2-2-8)
               (Internet of Things Technology and Its Applications)
1143 811 สัมมนา 1 (Seminar I)         1(1-0-3)*
1143 812 สัมมนา 2 (Seminar II)        1(1-0-3)*
1143 813 สัมมนา 3 (Seminar III)       1(1-0-3)*
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นำมานับหน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) | แผน ข (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
1143 821 วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3(3-0-9)
                (Data Science and Big Data Analytics)
1143 822 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อความ           3(2-2-8)
                (Data Mining and Text Analytics)
1143 823 ปัญญาประดิษฐ์ในนวัตกรรมปัจจุบัน                         3(3-0-9)
                (Artificial Intelligence in Recent Innovations)
1143 824 การประมวลผลคำพูดและภาษาธรรมชาติ                 3(3-0-9)
                (Speech and Natural Language Processing)
1143 825 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิทัศน์     3(2-2-8)
                (Digital Image Processing and Computer Vision)
1143 826 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติและความเป็นจริงขยาย 3(2-2-8)
                (Three-Dimensional Computer Graphics and Extended Reality)
1143 827 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล                  3(3-0-9)
                (Design Thinking for Digital Innovation)
1143 828 อัจฉริยะเชิงธุรกิจ (Business Intelligence            3(3-0-9)
1143 829 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบครอสแพลตฟอร์ม  3(2-2-8)
                (Development of Cross-Platform Mobile Application)
1143 830 หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล            3(3-0-9)
                (Selected Topics in Information Technology and Digital Innovation)

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก1
1143 890 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
1143 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
แผน ข 
1143 892 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 1143 801 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (Research Methods in Information Technology and Digital Innovation) - 3(3-0-9) 3(3-0-9)
1143 802 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (Analysis and Design of Algorithms with Python Programming) - 3(2-2-8) 3(2-2-8)
1143 805 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ (Internet of Things Technology and Its Applications) - 3(2-2-8) 3(2-2-8)
1143 811 สัมมนา 1 (Seminar I) ** 1(1-0-3)* 1(1-0-3)*
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 890 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 - -
รวม 6 10 10
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 1143 803 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Systems) - 3(2-2-8) 3(2-2-8)
1143 804 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (Analysis and Design of Information System and Digital Innovation) - 3(3-0-9) 3(3-0-9)
1143 812 สัมมนา 2 (Seminar II) ** 1(1-0-3)* 1(1-0-3)*
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 1143 8xx รายวิชาเลือก (Elective Course) - 3 3
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 890 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 - -
1143 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 3 -
รวม 6 13 10

ชั้นปีที่ 2 (First Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 1143 813 สัมมนา 3 (Seminar III) ** 1(1-0-3)* 1(1-0-3)*
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 1143 8xx รายวิชาเลือก (Elective Course) - 3 6
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 890 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 - -
1143 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 3 -
1143 892 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) - - 3
รวม 12 7 10
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แผน ก
แบบ ก1
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 1143 8xx รายวิชาเลือก (Elective Course) - - 3
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 1143 890 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 - -
1143 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 6 -
1143 892 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) - - 3
รวม 12 6 6

หมายเหตุ   *เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยให้เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U
                **เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

Research Overview

Innovations for Learning Management, Computer-Enhanced Learning, Technology-Enhanced Learning, Computers in Education, Automated Natural Language Processing (NLP), Machine Translation, Data and Text Mining

Research Overview

- Machine Learning, Data & Text Mining, Artificial Intelligence, Recommender System, Decision Support Systems, Information Retrieval

Research Overview
  1. โครงการ "การตรวจสอบเมล็ดข้าวสารเจ้าปนในข้าวสารเหนียวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ" ระยะเวลาโครงการ
    01 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 แหล่งเงินทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสมรรถนะสูง" ระยะเวลาโครงการ 17 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2560 โครงการวิจัย ...