วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Environmental Science)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในศาสตร์ สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ มีความสามารถในการดาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดี สามารถนาทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง เหมาะสมและสร้างสรรค์ ติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่าง ต่อเนื่อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบณั ฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สามารถประกอบอาชพี ต่างๆ ดังนี้ 1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 3) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 4)เจ้าหน้าที่ตรวจวดัคุณภาพสงิ่แวดล้อม 5) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม 6)นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยดา้นสงิ่แวดล้อม 7) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 8) ผู้ชานาญการจดั ทารายงานวิเคราะหผ์ ลกระทบสิ่งแวดล้อม 9)เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คณุ ภาพสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย