วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information and Communication Technology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1)ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3) ผู้ดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (5) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (7) ผู้ดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย (8) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (9) นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ (10) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (11) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (12) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (13) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (14) นักพัฒนาสื่อประสม
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร

  • Web application
  • MVC Pattern
  • Firebase
  • Augmented Reality
  • Google API

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ชยาพร แก่นสาร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น

Ambient Intelligence, Context-Aware Computing, Ubiquitous Computing, Internet of Things, Semantic Web, Mixed Reality, Computer Network, Information System Security, Embedded System

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นายชุมพร หลินหะตระกูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นายธวัชชัย สลางสิงห์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นายพิชิต โสภากันต์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นางอัปสร อินทิแสง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   นายอาทิตย์ บุญเริง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ