วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Rubber and Polymer Technology)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ความสำคัญของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมและความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ช่วยสนับสนุนและยกระดับกระบวนการการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเป็นหลักสูตรวิชาการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและ พอลิเมอร์ได้ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 1.3.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ไปพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 1.3.3 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 1.3.4 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การจัดการสมัยใหม่ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ 4. นักวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางและยางแห้ง 5. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบยางและพอลิเมอร์ 6. ผู้สอนและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ หรือประกอบอาชีพอิสระ
จำนวนหน่วยกิจและโครงสร้างหลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 6.2 รูปแบบของหลักสูตร 6.2.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 6.2.2 ประเภทหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิชาเฉพาะ,วิชาพื้นฐาน,วิชาบังคับ,วิชาเลือก)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ จำนวน 7 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 24 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 2.3.1 แผนปกติ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 2.3.2 แผนสหกิจ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร(หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ)
แผนการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ประธาน)   ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี

research

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ

Superadsorbent polymers, Hydrogels, Biodegradable Materials, Slow released fertilizer, metal and dye removal.